ÅNGGENERERINGS- OCH FÖRBRÄNNINGSTEKNIKMVK 031

Steam Generation and Combustion Technology

Antal poäng: 4.0. Obligatorisk för: M4ET . Valfri för: M4. Kursansvarig: prof Tord Torisson Förkunskapskrav: kunskaper i matematik, termodynamik, hållfasthetslära och kontruktionsmaterial enligt programmets obligatoriska basblock. Prestationsbedömning: rätt at deltaga i skriftlig tentamen erhålles då samtliga obligatoriska övningar och laborationer redovisats skriftligt Webbsida http://www.vok.lth.se

Innehåll

Kursen ger kunskaper om konstruktion och drift av ång- och hetvattenpannor för fasta, flytande och gasformiga bränslen liksom om ång- och hetvattengenerering i kärnkraft- och värmereaktorer.

Ångpannans funktion i en ångkraftprocess. Ångpannor för naturlig cirkulation och tvångscirkulation. Genomströmningspannor. Ångpannans eldstad. Förbränning av fasta, flytande och gasformiga bränslen. Värmeöverföring genom strålning och konvektion. Beräkning och konstruktion av väsentliga element till ång- och hetvattenpannor. Ångpannans dynamik och reglering. Ångpannans vattenkemi. Utvecklingstendenser inom ångpanne- och förbränningstekniken. Kärnkraft- och kärnvärmereaktorer från termisk

Litteratur

Alavarez, H,: Energiteknik, del 1 och 2.