FÖRPACKNINGSLOGISTIKMTT 211

Packaging Logistics

Antal poäng: 3.0. Valfri för: M4. Kursansvarig: Professor Gunilla Jönson (även examinator) Förkunskapskrav: Förpackningsteknik eller motsv samt kunskaper från de grundläggande obligatoriska kurserna Prestationsbedömning: Slutbetyg erhålles efter tentamen omfattande kursdel, övningar och projekt. Webbsida http://www.tlog.lth.se

Målbeskrivning

Målet med kursen är att erbjuda en insikt i

Innehåll

Inom förpackningslogistiken arbetar man samtidigt med förpackningsteknik och logistik för att förbättra effektiviteten i hela distributionskedjan mer än om man arbetar med förpackningsteknik och logistik var för sig. Förpackningslogistiken utgår från den grundläggande kunskapen inom logistik avseende både teknik och ekonomi samt förpackningars funktion i olika industriella tillämpningar.

Kursen består av föreläsningar, projekt och övningar, där olika förpackningslogistiska analyser genomförs. Analysmetoder, dimensioneringsmetoder och styrfilosofier kommer att behandlas liksom aktuella förpackningslogistiska frågeställningar.

Relevans för en miljömässigt hållbar utveckling

Förpackningar och transporter är identifierade av samhället som väsentliga vid utveckling av ett uthålligt kretsloppssamhälle. Miljöaspekterna löper därför som en röd tråd genom kursen.

Litteratur

Meddelas vid kursens början.