LOGISTIK I BYGGPROCESSENMTT 202

Logistics in the Building Process

Antal poäng: 4.0. Valfri för: V4. Kursansvarig: Doktorand Fredrik Olsson Prestationsbedömning: Slutbetyg erhålles efter skriftlig tentamen på kursdel samt efter fullgjort obligatoriskt projektarbete. Slutbetyget utgör en sammanvägning av tentamensbetyg (0,6) och betyg på projektarbete (0,4). Övrigt: Examinator är universitetslektor Everth Larsson Webbsida http://www.tlog.lth.se

Målbeskrivning

Kursen ska ge såväl grundläggande som fördjupande kunskaper om hantering och transporter avseende olika typer av system, medel och metoder. Tonvikt läggs vid byggbranschens behov. Vidare ska kursen ge färdighet i att metodiskt analysera materialflöden, materialflödeskostnader och transportbehov samt välja och utforma materialförsörjnings- och distributionssystem

Innehåll

Centrala begrepp är totalkostnad, helhetssyn, integration och kvalitet. Behovet av industriellt byggande behandlas i relation till produktivitet, produktionskostnader och boendekostnader. Områden som behandlas är: Logistik, bl a inom byggföretag och stationär industri. Beroende transporter-byggprocess. Byggtransporter, inkl hantering och transporter på byggplatser. Internationalisering. Totalkostnadskalkylering. Ruttplanering. Förpackningssystem. Kvalitetsarbete. Miljöbelastningar. Leveransservice. Förråds- och lagerverksamhet. Materialförsörjning och distribution.

Ett praktikfall ute i produktionen genomförs som projektarbete i grupp. Kursen innehåller ett flertal studiebesök i byggindustrin och dessutom gästföreläser några av ämnesområdets nyckelpersoner i branschen.

Litteratur

Storhagen, Nils G.: Materialadministration och logistik, Liber-Hermods 1995. Olsson, Fredrik: MA i Byggprocessen 1997.