MATERIALHANTERINGMTT 090

Materials Handling

Antal poäng: 3.0. Obligatorisk för: M3PS . Valfri för: M4. Kursansvarig: Tf universitetslektor Mats Johnsson Förkunskapskrav: Undervisningen förutsätter förkunskaper från de grundläggande obligatoriska kurserna. Prestationsbedömning: Slutbetyg erhålls efter skriflig tentamen på kursdel samt efter fullgjorda obligatoriska tillämpningsövningar. Övrigt: Examinator är universitetslektor Everth Larsson Webbsida http://www.tlog.lth.se

Målbeskrivning

Kursen skall ge både grundläggande och fördjupade kunskaper om hur ett effektivt materalflöde skapas på ett företag. Kursen ger eleven färdighet att metodiskt analysera materialflöden och materialhanteringsbehov, att välja och utforma materialhanteringssystem samt att genomföra en lokalplanläggning.

Innehåll

Materialflödesanalys. Val och utformning av materialhanteringssystem. Materalhanteringsekonomi. Fasta transport- och hanteringsmedel. Flexibla materialhanteringsutrustningar. Enhetslaster och lastbärare. Transport- och hanteringsfordon. Förpackningar. System för transport och hantering. Förråds-, lager- och terminalsystem. Automatiseringsteknik och informationsteknik. Operativa styrsystem. Lokalplanläggning.

Studiebesök med tillhörande föreläsningar är obligatoriska.

Tillämpningsövningarna är obligatoriska och utförs som grupparbete. Eleven arbetar utifrån ett företagscase vars förutsättningar beskrivs i en PM. Eleven applicerar den teori som behandlas respektive vecka på företagscaset i form av en problemställning. Resultatet lämnas in i form av en kortfattad teknisk rapport.

Litteratur

Litteratur meddelas vid kursstart.