GRUNDLÄGGANDE OCH TEKNISK TERMODYNAMIK AK FÖR FMMV 201

Applied Thermodynamics, Basic Course

Antal poäng: 3.0. Valfri för: F4. Kursansvarig: Prof Bengt Sundén Rekommenderade förkunskaper: Endimensionell analys 1 och 2, Flerdimensionell analys samt Mekanik, grundkurs för F, del 1. Prestationsbedömning: tentamen är skriftlig och omfattar såväl problemlösning som redogörande beskrivningar och härledningar. Obligatoriska inlämningsuppgifter ingår. Webbsida http://www.vok.lth.se

Målbeskrivning

Kursen avser att ge baskunskaper i termodynamik samt förståelse av tekniska termodynamiska processer, speciellt inom energitekniken.

Innehåll

Grundläggande begrepp såsom rent ämne, system, tillstånd, arbete, värme, energi, idealiserade kretsprocesser samt termodynamikens lagar och dessas konsekvenser behandlas ingående. Elementär värmeöverföring berörs. Rena ämnes egenskaper både i en fas och vid fasövergång studeras mha tabeller och tillståndsdiagram. En del termodynamiska samband innefattas. Tillstånd och tillståndsförändringar hos ideala och verkliga gaser, gasblandningar samt blandningar av gas och ånga (spec luft och vattenånga) får ett ganska omfattande utrymme. De tekniska tillämpningar som studeras innefattar gas-turbiner, förbränningsmotorer, ångkraftanläggningar och kylmaskiner.

Litteratur

Y.A. Cengel & M.A. Boles: Thermodynamics - An Engineering Approach, 3:e upplagan, McGraw-Hill, 1998.