ROBOTTEKNIKMMT 150

Robot Technology

Antal poäng: 5.0. Valfri för: M4, M4PS. Kursansvarig: Professor Gunnar Bolmsjö Förkunskapskrav: Matematik AK, Programmering AK. Prestationsbedömning: Tentamen samt godkända inlämninguppgifter efter individuell bedömning.

Innehåll

Kursen avses ge kunskaper såväl teoretiskt som praktiskt inom robottekniken. Speciellt studeras robotens egenskaper och funktionssätt, programmering samt produktionstekniska aspekter vid införandet av robottekniken i industrin.

Kursens omfattar bl a kinematisk modellering, integrering till arbetsprocesser, datorstödd beredning och programmering, arbetsdon, periferiutrustning, säkerhet och applikationer. Kursen knyter an till aktuell forskning som bedrivs inom ämnesområdet vid institutionen och kan därför ändras något från år till år.

Litteratur

Bolmsjö, G.: Industriell robotteknik, Studentlitt. Kompendier sammanställda av G. Bolmsjö.