TILLÄMPAD FEMMMT 122

The Finite Element Method

Antal poäng: 3.0. Valfri för: M4. Kursansvarig: Tekn.Dr. Lars-Olov Pennander Förkunskapskrav: Hållfasthetslära AK för M, Matematik AK. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Obligatoriska inlämningsuppgifter.

Innehåll

Kursen avser att ge grundläggande kunskaper om tillämpningen av finita

elementmetoden (FEM) som ett effektivt beräkningsverktyg inom det maskin-

tekniska området. Speciellt behandlas tillämpningar inom det verkstads-

tekniska området.

Föreläsningarna omfattar: Kort introduktion till finita elementmetodens grundformuleringar. Egenskaper hos olika elementgrupper och elementtyper.

Metodik vid modellering, beräkning och resultatbearbetning. Introduktion

till olinjära problem och optimering. Övningarna genomförs i datorlabora-

torium och består av grundläggande introduktion till interaktiv FEM- programvara samt lösning av realistiska övningsexempel hämtade från det verkstadstekniska området.

Litteratur

S. Sunnersjö: FEM i praktiken (ISBN91-524-1144-3),

Exempelsamling samt manualer till FEM-system.