KONSTRUKTIONSTEKNIKMMK 091

Engineering Design Techniques

Antal poäng: 6.0. Kursansvarig: Tf prof Robert Bjärnemo Förkunskapskrav: Kunskaper motsvarande basblocket i civilingenjörsutbildning M eller motsvarande. Rekommenderade förkunskaper: Utvecklingsmetodik (MMK040) och Matematisk statistik, allmän kurs för M (FMS 031). Delkurser: Konstruktionsteknik I och Konstruktionsteknik II. Prestationsbedömning: För erhållande av slutbetyg krävs godkända delkurser. För godkänd delkurs krävs godkända inlämningsuppgifter (två uppgifter per delkurs). Slutbetyget erhålles som heltalsdelen av medelvärdet av poängresultaten från de fyra inlämningsuppgifterna. Webbsida http://www.mkon.lth.se

Målbeskrivning

Kursen skall ge insikter i några för konstruktören väsentliga teknikområden. Inom respektive teknikområde behandlas såväl kvalitativa som kvantitativa metoder.

Innehåll

Kursen ges i form av de två delkurserna Konstruktionsteknik 1 och Konstruktionsteknik 2.

Litteratur

Se under respektive delkurs


Konstruktionsteknik I0197

Engineering Design Techniques 1

Antal poäng: 3.0. Obligatorisk för: M4PU . Valfri för: M4. Prestationsbedömning: För erhållande av betyg krävs godkända inlämningsuppgifter - en i förbandskonstruktion och en i konstruktiv utformning. Vardera inlämningsuppgiften innehåller en basuppgift (för godkänt resultat - 3), samt två deluppgifter för den som önskar högre betyg (4 eller 5). Endast basuppgiften får kompletteras vid underkänt resultat.

Innehåll

Kursen behandlar teknikområdena: Förbandskonstruktion utformning och dimensionering av lim-, svets- och skruvförband. Konstruktiv utformning regler och riktlinjer för konstruktiv utformning med hänsyn till tillverkning, miljö m m.

Litteratur

Olsson, C.: Konstruktionshandbok för smältsvetsade produkter, Förlags AB Industrilitteratur, 1997.

Kompendier, avdelningen för maskinkonstruktion, LTH


Konstruktionsteknik II0297

Engineering Design Techniques 2

Antal poäng: 3.0. Obligatorisk för: M4PU . Valfri för: M4. Prestationsbedömning: För erhållande av betyg krävs godkända inlämningsuppgifter - en i konstruktiv utformning och utvärdering (kvantitativa metoder och tekniker) och en i kvalitetsteknik. Vardera inlämningsuppgiften innehåller en basuppgift (för godkänt resultat - 3), samt två deluppgifter för den som önskar högre betyg (4 eller 5). Endast basuppgiften får kompletteras vid underkänt resultat.

Innehåll

Kursen behandlar teknikområdena konstruktiv utformning och utvärdering med inriktning mot kvantitativa metoder och tekniker. Kvalitetsteknik - en allmän orientering om olika kvalitetstekniker och deras integration i produktutvecklingsarbetet. Speciellt behandlas statistiska aspekter i anslutning till driftsäkerhetsteknik.

Litteratur

Kompendier, avdelningen för maskinkonstruktion, LTH.