FORM OCH FÄRGMMK 080

Form and Colour

Antal poäng: 3.0. Valfri för: M4. Kursansvarig: Universitetslektor Jan-Erik Gasslander Förkunskapskrav: Ritteknik och datorstödd ritning (MMK 010) eller motsv. Rekommenderade förkunskaper: Basblocket i CI-utbildningen i maskinteknik el motsv. Prestationsbedömning: För att erhålla slutbetyg krävs att alla övningsuppgifter och projektuppgift genomförts och godkänts. Övningsuppgifterna, som är inriktade mot metod- och teknikträning, bedöms ettdera godkända eller underkända. Slutuppgift kvalitetsbedöms enligt TH-skalan. Webbsida http://www.mkon.lth.se

Målbeskrivning

Kursens mål är att genom praktiska övningar och föreläsningar ge kursdeltagaren en översiktlig bild av hur utformning och färgsättning påverkar människans uppfattning av en produkt och dess användning. Vidare skall de förvärvade färdigheterna och kunskaperna fungera som referens för att i den framtida yrkesrollen också vara beställare av formgivningsinsatser av specialister inom området - industridesigners.

Innehåll

Grundläggande gestaltningsteorier, samt grunderna i färglära och datorstöd, föreläses under 16 timmar. Merparten av kursen sker i form av övningar, 49 timmar, inom nämnda moment. Utöver användandet av traditionella rit- och skisshjälpmedel ingår också ett avsnitt om datorns användning i arbetet.

Litteratur

Kurslitteratur meddelas vid kursstart.