UTVECKLINGSMETODIKMMK 040

Product Development and Design Methodology

Antal poäng: 6.0. Obligatorisk för: M3PU . Valfri för: M4. Kursansvarig: t f prof Robert Bjärnemo Rekommenderade förkunskaper: Kunskaper motsvarande grundläggande basblocket i civilingenjörsutbildning M. Prestationsbedömning: Godkända grupparbeten poängsätts i intervallet 10 - 20 poäng. Alla gruppmedlemmarna erhåller den för respektive grupparbete uppnådda poängen. Utöver de tre obligatoriska projekten ingår också en skriftlig tentamen, för vilken 10 - 20 poäng erhålls vid godkänt resultat. Övrigt: Inriktningsobligatorisk för PU. Webbsida http://www.mkon.lth.se

Målbeskrivning

Kursen skall ge grundläggande kunskaper om strategier, begrepp och metodik vid produktförnyelse och produktutveckling - relaterat till den vid avdelningen framtagna modellen över integrerad produktutveckling. Vidare skall kursen också ge grundläggande kunskaper i konstruktionsmetodik, i form av procedurer, metoder och tekniker som utnyttjas i metodiskt/systmatiskt konstruktionsarbete.

Innehåll

Ett obligatoriskt produktförnyelseprojekt utförs i form av grupparbeten om 3-4 teknologer per grupp. Det inledande projektet, ett produktförnyelseprojekt, utförs i samverkan med ett industriföretag. Följande två projekt, omfattande konstruktionsprocessens princip- och primärkonstruktionsfaser, utgör en direkt fortsättning på i produktförnyelseprojektet framtaget produktförslag. Varje projekt redovisas i en för gruppen gemensam rapport.

Litteratur

Kompendier, avdelningen för maskinkonstruktion, LTH