TEKNIK/EKONOMI I NÄRINGSLIVETMIO 340

The Experience of Engineering

Antal poäng: 2.0. Obligatorisk för: Industriell ekonomi-avslutningen årskurs 4. Kursansvarig: utbildningsledare, tekn lic Bertil I Nilsson. Förkunskapskrav: antagning till industriell ekonomiavslutningen. Prestationsbedömning: För betyget 3 krävs 80 % närvaro vid föreläsningarna och lektionerna, aktiv medverkan och godkända inlämningsuppgifter. För betyget 4 eller 5 krävs dessutom godkänd inlämningsuppgift om egen framtidsbild utifrån de genomförda föreläsningarna och redovisade arbeten. Webbsida http://www.ie.lth.se/kurs/pek/kurser.stm

Målbeskrivning

Kursens syfte är att förmedla en utomståendes bild av civilingenjörens tillvaro i näringslivet och syn på den ekonomiske civilingenjörens framtid. Kursen skall skapa möjligheter för den enskilde teknologen att förstå sin framtida roll i näringslivet.

Innehåll

Kursen skall bestå av tre integrerade delar:

€ näringlivsrepresentanter, gärna med LTH-bakgrund, beskriver sin roll och vägen dit, med betoning på kopplingen teknik - ekonomi

€ forskare inom LTHs olika institutioner beskriver sin framtidsbild, och vilken nisch de har satsat på

€ teknologens skapande av sin egen framtidsbild / karriärplanering

Kursen har krav på stor närvaro (80%) och aktiv medverkan utifrån litteratur samt inlämnat/redovisat arbete. Inför föreläsningar med deltagare från näringslivet skall varje teknolog lämna in en sammanfattning (en A4-sida) på aktuellt företag och dess konkurrenssituation, byggt på utdelad/hänvisad litteratur och eget sökt källmaterial. Beräknat antal seminarier: 10-12 st + redovisning av teknologer.

Litteratur

Beskrivningar och artiklar om inbjudna /gästföretag, om utvald forskning samt om näringslivets utveckling och framtid. Dokumentation från seminarierna och av teknologerna inlämnade sammanfattningar.