STYRNING AV PRODUKTUTVECKLING OCH PRODUKTIONMIO 330

Management of Product Development and Production

Antal poäng: 6.0. Obligatorisk för: Industriell ekonomi-avslutningen årskurs 4. Kursansvarig: Docent Ingvar Persson, Ingvar.Persson@ie.lth.se Förkunskapskrav: Industriell ekonomi AK eller motsvarande, MIO021 Företagsorganisation samt MIO030 Material och produktionsstyrning. Rekommenderade förkunskaper: MIO051 Produktionsledning, MIO060 Kvalitets- och underhållsstyrning, MIO040 Industriell ekonomi FK och MIO320 Ekonomisk analys. Prestationsbedömning: Betyg ges på varje delprojekt. Tentamen syftar till att testa förståelsen för genomförda projekt, använda tekniker etc. och blir helt eller delvis muntlig. Webbsida http://www.ie.lth.se/kurs/pek/kurser.stm

Obligatoriska moment: projekt

Målbeskrivning

Kursen syftar till att öka teknologens förmåga att strukturera och hantera de krav som finns i samband med tekniska projekt. Projektledning utgör ett övergripande tema och kompletterar det moment i projektstyrning, som läses i kursen produktionsledning. I kursen ska två mindre projekt genomföras, varav ett i produktutveckling och ett i produktionsstyrning.

Innehåll

Projektledning behandlar olika typer av projekt, projektet som en del i företagets affärsutveckling, teamarbete, projektorganisation och projektledarens roll.

Produktutveckling och hjälpmedel vid produktkonstruktion läses som teori och tillämpas genom projektet i produktutveckling. Produktutveckligens roll i företaget behandlas integrerat i projektet och som delmoment i projektledningsavsnittet.

I det andra projektet (produktionsstyrning) tillämpas det teoretiska stoffet från tidigare kurser. Val av MPS-system är beroende på den aktuella produktionsmiljön och de krav eller kriterier som prioriteras. Inom ramen för projektet ska teknologen konfronteras med dessa problemställningar i verklighetsnära situationer, analysera lämpliga metoder relativt situationen, utveckla och föreslå lämplig metod. Produktionsstyrningens roll i företaget behandlas integrerat med delmomentet projektledning.

Litteratur

Meddelas senare.