FÖRETAGSADMINISTRATION OCH FÖRETAGSPLANERINGMIO 201

Business Management

Antal poäng: 6.0. Valfri för: BI2, K4, V4. Kursansvarig: Docent Ingvar Persson, Ingvar.Persson@ie.lth.se Förkunskapskrav: MIO211 Industriell ekonomi GK eller VBE011 Byggnadsekonomi AK för V eller motsvarande. Prestationsbedömning: Betyget bestäms av resultatet på skriftlig tentamen samt bedömning på betygssatt praktikfallsuppgift. För tentamen krävs godkända praktikfallsuppgifter. Webbsida http://www.ie.lth.se/kurs/pek/kurser.stm

Obligatoriska moment: laborationer

Målbeskrivning

Kursen avser att ge dels en ökad förståelse för företagets övergripande organisatoriska problem och administrativa processer, dels ge ökade färdigheter i att behandla ekonomiska problem i företag. Speciellt behandlas företagets planeringsprocess på taktisk och strategisk nivå - affärsidé, strategi, organisation, affärs- och marknadsplanering, resursplanering och ekomisk bedömning (budgetering och investeringsplanering/bedömning).

Innehåll

Föreläsningar. Företagsbeskrivningar med hjälp av systemsynsättet. Företagets mål och miljö. Företagets planeringssystem. Metodik för strategisk planering och marknadsplanering. Organisationsplanering, investeringsbedömning samt budgetering och kalkylering. ABC-kalkylering och ABM. Föreläsningarnas / lektionernas uppläggning kräver i hög grad aktivt deltagande.

Praktikfallsövningar. Praktikfall avseende verklighetsnära problem inom områdena organisationsutveckling, strategi, marknadsföring, investeringsbedömning och budgetering. Obligatoriskt deltagande. Vissa praktikfall är datorbaserade och kalkylark används som hjälpmedel vid ekonomisk analys.

Seminarieövningar. Lösning och diskussion av räkneuppgifter inom området investeringsbedömning och budgetering/kalkylering. Dessa integreras i föreläsningarna och undervisas i helgrupp.

Litteratur

Björk, S.: Verktygslådan: Analyshjälpmedel för företagsledning, Svenska Dagbladets förlag AB, 1992. Bruzelius, L.H. & Skärvad, P.H.: Integrerad organisationslära, Studentlitteratur 1995. Nilsson, S.Å. & Persson, I.: Investeringsbedömning, Liber 1999. Persson, I.: Introduktion till marknadsföring, Inst. f. Ind. org., 1997. Kompendier. Alternativt motsvarande litteratur som meddelas vid kursstart.