EKONOMI OCH HANDELMIO 071

Economics and Trade

Antal poäng: 3.0. Valfri för: M4, M4PS. Kursansvarig: Docent Ingvar Persson, Ingvar.Persson@ie.lth.se Förkunskapskrav: Industriell ekonomi (minst 3 p). Prestationsbedömning: Examination sker genom skriftlig tentamen på den i kursen ingående litteraturen och det vid undervisningstillfällena meddelade stoffet. Webbsida http://www.ie.lth.se/kurs/pek/kurser.stm

Obligatoriskt moment: företagsspel

Målbeskrivning

Kursen ska ge deltagarna insikt om svenskt näringsliv och dess relation till förhållandena på den internationella arenan. Ett företagsspel ska ge deltagarna värdefull insikt i den problematik som företagsledare ställs inför, och därigenom också aktivera och integrera stoff från tidigare studier.

Innehåll

Kursen omfattar två huvudmoment. 1) Svensk ekonomi, en orientering om uppbyggnaden av svenskt näringsliv sett ur olika perspektiv. Global ekonomi, den svenska ekonomin sätts in i världsekonomin. En övergripande analys av svenskt näringsliv i ett internationellt perspektiv. Sveriges exportberoende exponeras. 2) Företagsspel som ger teknologen möjlighet att relatera kunskaperna som förmedlas i de olika inriktningsobligatoriska kurserna till ett så verklighetsnära fall.

Litteratur

Knox, P. & Agnew, J.: The geography of the world economy. Sölvell, Ö.: Advantage Sweden. Kompendier.