PRODUKTIONSLEDNINGMIO 051

Production Management

Antal poäng: 4.0. Obligatorisk för: Industriell ekonomi-avslutningen årskurs 4. Valfri för: M4, M4PS. Kursansvarig: Docent Ingvar Persson, Ingvar.Persson@ie.lth.se Förkunskapskrav: Industriell ekonomi (minst 3p), MIO030 Material- och produktionsstyrning samt MIO021 Företagsorganisation. Rekommenderade förkunskaper: MAM025 Arbetsorganisation samt ytterligare en av kurserna MIO040 Industriell ekonomi FK eller MIO071 Ekonomi & handel. Prestationsbedömning: Tentamen är skriftlig. Poängsumman av tentamen och praktikfall bestämmer slutbetyget. Webbsida http://www.ie.lth.se/kurs/pek/kurser.stm

Obligatoriska praktikfall

Målbeskrivning

Kursens målsättning är att fördjupa förståelsen för produktionens och teknologins roll i företaget.

Innehåll

I industriföretagen blir beroendeförhållandet mellan produktionen och företagets egen produktutveckling allt starkare liksom relationerna till leverantörernas och kundernas delsystem. Begreppet "produktionsstrategi" har blivit viktigt. Det behandlas såväl i ett "perspektiv utifrån", dvs hur produktionen stöder företagets strategi, och i ett "perspektiv inifrån", dvs utformning av produktionens delsystem för att förverkliga och utveckla produktionsstrategin. Vidare ska kursen öka förståelsen för praktiskt beslutsfattande och användning av ekonomimodeller i dessa sammanhang.

Kursen behandlar produktionsstrategier, kapacitetsutveckling, flexibilitet, "mager produktion" samt projektstyrning.

Litteratur

Hill, T.: Manufacturing Strategy, text and cases, MacMillan 1995. Kompendium. (Samtlig kurslitteratur kan ersättas enligt anvisningar vid kursstart.)