INDUSTRIELL EKONOMI, FKMIO 040

Managerial Economics, Advanced Course

Antal poäng: 4.0. Obligatorisk för: I2, Industriell ekonomi-avslutningen årskurs 4, T4, Technology Management-avslutningen årskurs 4. Valfri för: D4, K4Pd, K4Pk, K4Po, M4. Kursansvarig: Docent Ingvar Persson, Ingvar.Persson@ie.lth.se Förkunskapskrav: Industriell ekonomi (minst 3 p). Prestationsbedömning: Tentamen är skriftlig och omfattar 80 poäng. För godkänd tentamen krävs 40 p. För att få tentera fordras att samtliga praktikfall fullgjorts. Webbsida http://www.ie.lth.se/kurs/pek/kurser.stm

Obligatoriska moment: laborationer

Målbeskrivning

De grundläggande ekonomikurserna ger främst en begreppsapparat samt vissa grundläggande principer för behandling av ekonomiska problem. Avsnittet i fortsättningskursen ska på denna grund vara en problemorienterad fördjupning som ska ge kunskaper om och färdigheter i att behandla främst ekonomiska problem i företag.

Innehåll

Företagets ekonomistyrning. Internredovisning med kontoplaner, rapporter och analyser. Budgeteringsteknik och budgeteringsprocess. Aktivitetsbaserad styrning. Fördjupning i investeringskalkylering med hänsyn till skatt, finansiering, prisförändringar och riskkalkylering. Kvalitativa metoder vid bedömning. Investeringsprocessen. Bedömning av investeringar i avancerad produktionsteknik. Konsumentmarknadsföring och industriell marknadsföring.

Praktikfallsövningar. I kursen ingår sex större praktikfall. Syftet är att träna förmågan att göra ekonomiska bedömningar i komplicerade och verklighetsnära situationer. Vissa praktikfall är datorbaserade och inom kursens ram introduceras kalkylark som hjälpmedel vid ekonomisk analys.

Litteratur

Nilsson, S-Å & Persson, I.: Investeringsbedömning, Liber, 1999. Prenkert, T.: Redovisning för internstyrning, Studentlitteratur 1998. Persson, I. och Asplund, C-J.; Introduktion till marknadsföring, avd f produktionsekonomi, LTH, 1998. Kompendium i Industriell ekonomi FK, 1999.