FÖRETAGSORGANISATIONMIO 021

Management Organization

Antal poäng: 3.0. Obligatorisk för: I2, Industriell ekonomi-avslutningen årskurs 3, M3PS , T3, Technology Management-avslutningen årskurs 3. Valfri för: D4, E3, F3, K4, M3. Kursansvarig: Universitetslektor Carl-Johan Asplund, Carl_Johan.Asplund@ie.lth.se Rekommenderade förkunskaper: Industriell ekonomi, minst 3 p. Prestationsbedömning: Slutbetyget är en viktning av tentamen (2/3) och praktikfallsbetyget (1/3). Webbsida http://www.ie.lth.se/kurs/pek/kurser.stm

Obligatoriska moment: laborationer

Målbeskrivning

Kursen Företagsorganisation har temat "Organisation och företagsstyrning".

Under detta tema är kursens målsättning att ge kunskaper om och färdigheter i att behandla industriföretagets planeringsproblem och planeringsmetoder på strategisk och taktisk nivå. I detta inkluderas organisationsplanering (utveckling av organisationsstruktur) på övergripande företagsnivå, men ej arbetsorganisation, som behandlas i en separat

Innehåll

Kursen utgår från föreställningen att organisationsstruktur och planeringssystem utvecklas från och anpassas till företagets situation och affärsidé. Kursen behandlar den hierarkiska strukturen hos företagets planeringssystem (den hierarkiska strukturen betraktas därvid mer som ett analytiskt och pedagogiskt hjälpmedel än som en normativ utsaga), där olika planeringsnivåer urskiljs - strategisk, taktisk och operativ. Förståelse för sambandet mellan planer på olika nivåer och inom olika områden (produktion, ekonomi, marknad) är v

Litteratur

Björk, S.: Verktygslådan: Analyshjälpmedel för företagsledning. Svenska

Dagbladets förlag AB, 1992.

Bruzelius, L.H. Skärvad, P.H.: Integrerad organisationslära, Studentlitteratur 1989. Praktikfallsmateria