INDUSTRIELL EKONOMI AKMIO 012

Managerial Economics, Basic Course

Antal poäng: 4.0. Obligatorisk för: I1, Industriell ekonomi-avslutningen årskurs 3, M3. Valfri för: D4, E3, F3. Kursansvarig: Docent Ingvar Persson, Ingvar.Persson@ie.lth.se Förkunskapskrav: 2 av 3 delkurser i matematik AK, FMA011 (gäller antagna till M180 åk 1 läsåret 96/97 ), 3 av 4 delkurser i matematik AK, FMA012 (gäller antagna till M180 efter 1 juli 1997). Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. OBS! Endast en av kurserna MIO012, MIO211 och MIO220 får ingå i examen. Webbsida http://www.ie.lth.se/kurs/pek/kurser.stm

Målbeskrivning

Kursens mål är att ge teknologen en allmän ekonomisk översikt, ge en förståelse för hur olika delsystem i företaget samverkar samt förmåga att använda de ekonomiska modellerna och göra ekonomiska bedömningar med hänsyn till den helhet företaget utgör.

Innehåll

Efter en allmän introduktion om företaget som studieobjekt introduceras de grundläggande ekonomiska begreppen, modellerna och det ekonomiska styrsystemet. Produktkalkylering och investeringskalkylering behandlas ingående och kompletteras med lönsamhetsbedömning utifrån de använda modellerna. I externredovisningen görs en översiktlig genomgång av basplanen. Fokus ligger här mera på förståelse av företagets årsredovisning och att kunna genomföra en räkenskapsanalys.

De ekonomiska avsnitten kompletteras med föreläsningar om företagets affärsidé, organisation, produktionsfunktion och marknadsföring.

Litteratur

Nilsson, S.Å. & Persson, I.: Investeringsbedömning, Liber 1999. Olsson, J. & Skärvad, P.H.: Företagsekonomi 99, Liber 1997. Möller, J. (red); Övningar i industriell ekonomi, Liber, 1998. (Samtlig litteratur kan ersättas av motsvarande enligt anvisningar vid kursstart). Kompendium.