ARBETE-MÄNNISKA-TEKNIK FÖR BIMAM 231

Working Environment, Basic Course

Antal poäng: 3.0. Obligatorisk för: BI2. Kursansvarig: Lars-Göran Swensson Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Poängsumman av tentamen och projektarbetet bestämmer slutbetyget. Obligatoriska moment: introduktionsföreläsning, handledda projektövningar inklusive studiebesök, laborativa moment, fältmätningar, muntlig presentation av projekt, skriftlig projektrapport.

Målbeskrivning

Kursen syftar till att ge brandingenjören sådana grundläggande kunskaper att han/hon ska kunna väga in arbetsvetenskapliga aspekter i sin framtida yrkesverksamhet. Samspelet mellan tekniska, medicinska, beteendevetenskapliga och juridiska faktorer i arbetsmiljön kommer att behandlas. Kursen syftar också till att ge grundläggande förmåga att identifiera och lösa arbetsvetenskapliga problem i arbetsmiljön.

Innehåll

Fysiska miljöfaktorer (buller, vibrationer, belysning, termiskt klimat, kemiska hälsorisker). Belastningsergonomi och olycksrisker. Psykologiska och sociala aspekter. Arbetsorganisation. Arbetsmarknadens lagar och avtal. Arbetsmiljöutformning. Tekniska åtgärder. Toxikologi. Personlig skyddsutrustning.

Projektarbete: genomförande av ett arbete om arbetsmiljöer inom verksamheterna brand, räddning och skydd, omfattande studiebesök, kartläggning av ett arbetsmiljöproblem och utarbetande av åtgärdsförslag. Arbetet presenteras och försvaras på ett seminarium. Projektarbetet genomförs i grupper om 3-4 teknologer vid företag/arbetsplatser med vilka respektive handledare svarar för att kontakter etableras. Projektarbetets inriktning väljs i samråd mellan handledare och arbetsplats.

Litteratur

Arbete Människa Teknik, red. Bohgard, M, Ericson, M., Karlsson, S., Lövsund, P., Odenrick, P. Arbetarskyddsnämnden 1994. Rök- och kemdykning, Malmsten, Rosander. Brandförsvarsföreningen, 1997., Rök- och kemdykning (AFS 1995:1), Första hjälpen (AFS 1984:14), Utrymning (AFS 1993:56). Litteratur till toxikologiavsnittet meddelas vid kursstarten. Ytterligare material kommer att delas ut på föreläsningarna.