ARBETE - MÄNNISKA - TEKNIK, GRUNDKURSMAM 202

Working Environment, Basic Course

Antal poäng: 4.0. Valfri för: D4, E4, F4, K4Mi. Kursansvarig: Lars-Göran Swensson Prestationsbedömning: Poängsumman av tentamen och projektarbete bestämmer slutbetyget. Obligatoriska moment: introduktionsföreläsning, handledda projektövningar inklusive studiebesök, muntlig presentation av projekt, skriftlig projektrapport.

Målbeskrivning

Kursen syftar till att ge ingenjören sådana grundläggande kunskaper att han/hon ska kunna väga in arbetsvetenskapliga aspekter i sin framtida yrkesverksamhet. Samspelet mellan tekniska, ekonomiska, medicinska och beteendevetenskapliga faktorer i arbetsmiljön kommer att behandlas. Kursen syftar också till att ge en grundläggande förmåga att identifiera och lösa arbetsvetenskapliga problem såväl inom existerande arbetsmiljöer som vid utveckling och exploatering av ny teknik.

Innehåll

Fysiska miljöfaktorer (buller, vibrationer, belysning, termiskt klimat, kemiska hälsorisker). Belastningsergonomi och olycksrisker. Psykologiska och sociala aspekter. Arbetsorganisation. Arbetsmarknadens lagar och avtal. Arbetsmiljöutformning. Tekniska åtgärder. Informationsergonomi.

Projektarbete: genomförande av en arbetsplatsövning omfattande studiebesök, kartläggning och dokumentation av en arbetsmiljö, utarbetande av åtgärdsförslag samt presentation och försvar av seminarierapport.

Litteratur

Arbete Människa Teknik, red. Bohgard, M, Ericson, M., Karlsson, S., Lövsund, P., Odenrick, P. Arbetarskyddsnämnden 1994. Övrig kurslitteratur meddelas vid kursstart.