ARBETE - MÄNNISKA - TEKNIKMAM 070

Working Environment

Antal poäng: 3.0. Obligatorisk för: I2. Kursansvarig: Mats Bohgard Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Poängsumman av tentamen och projektarbete bestämmer slutbetyget. Övrigt: Obligatoriska moment: Introduktionsföreläsning och handledda projektarbetsövningar, skriftlig projektrapport. Webbsida http://www.lth.se

Målbeskrivning

Kursen syftar till att ge ingenjörens sådana grundläggande kunskaper att

han/hon ska kunna väga in arbetsvetenskapliga aspekter i sin framtida

yrkesverksamhet. Samspelet mellan tekniska, ekonomiska, medicinska och

beteendevetenskapliga faktorer i arbetsmiljön behandlas. Kursen syftar också

till att ge en grundläggande förmåga att identifiera och lösa

arbetsvetenskapliga problem i arbetslivet samt vid utveckling och

exploatering av ny t

Innehåll

Kursen behandlar: Fysiska miljöfaktorer (buller, vibrationer, belysning,

termiskt klimat, kemiska hälsorisker). Belastningsergonomi och olycksrisker.

Psykologiska och sociala aspekter. Arbetsorganisation. Arbetsmarknadens

lagar och avtal. Arbetsmiljöutformning. Tekniska åtgärder.

Ett projektarbete genomförs som består av problembaserade moment hämtade

från arbetslivet. Projektet redovisas i en skriftlig rappo

Litteratur

Arbete Människa Teknik, red. Bohgard, M., Ericson M., Karlsson S., Lövsund,

P., Odenrick, P., Arbetarskyddsnämnden 1994. Övrig kurslitteratur meddelas

vid kursstart