MÄNNISKA - DATOR - INTERAKTIONMAM 060

Human-Computer Interaction

Antal poäng: 5.0. Valfri för: D4, E4, F4. Kursansvarig: Gerd Johansson Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Resultat av tentamen och projekt bestämmer slutbetyg. Obligatoriska moment: introduktionsföreläsning, studiebesök, muntliga presentationer av projekt, skriftlig projektrapport.

Målbeskrivning

Kursen ska ge kunskap om hur datorbaserade produkter och tjänster ska utformas för att bli användbara för sina brukare. En användbar produkt/tjänst måste utformas så att den är relevant för den uppgift som brukaren vill utföra men den måste också utformas så att den är anpassad till brukaregruppens förutsättningar och begränsningar. I kursen studeras samspelet mellan uppgift, brukare och datorgränssnitt. Så väl metoder för själva utvecklingsprocessen som utformningen av produktens datorgränssnitt kommer att behandlas.

Innehåll

- Människans möjligheter och begränsningar: Såväl fysiksa som kognitiva aspekter ( tex varseblivning, människans minnessystem, inlärning, tänkande och felhandlande) behandlas.

- Utvecklingsprocessen: Olika typer av projektutformning. Studier av användaren och hennes behov. Metoder för utvärderingar av en produkts användbarhet. "Prototyping" och implementering.

-Gränssnittsutformning: Programstruktur. Standarder/rekomendationer. Metaforer. Interaktionsteknik. Dialogstruktur. Fönsterteknik. Grafisk design. In- och utmatningsverktyg. Felhantering. Manualer och hjälpfunktioner. Utvecklingsverktyg.

-Projekt: Ett större projektarbete utförs under kursen för att kunna tillämpa ovanstående teoretiska kunskaper. Studenter får i smågrupper 3-4 personer studera och utforma ett människa-datorsystem. Problemen kommer att hämtas från olika tillämpningsområden tex industrin, transportsektorn, vårdsektorn och publika tjänster.

Litteratur

Shneiderman, Ben: Disigning the User Interface, 3rd edition, Addison Wesley.

Ytterligare material delas ut på föreläsningarna.