MÄNNISKA-MASKIN-SYSTEMMAM 040

Man-Machine-System

Antal poäng: 3.0. Obligatorisk för: M4PS . Valfri för: M4. Kursansvarig: Gerd Johansson Förkunskapskrav: Arbete-Människa-Teknik Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Resultat av tentamen och projekt bestämmer slutbetyg. Obligatoriska moment: introduktionsföreläsning, studiebesök, muntlig presentation av projekt, skriftlig projektrapport.

Målbeskrivning

Kursen ska ge kunskap om hur människor, teknik och produktionssystem samverkar för att uppfylla målen både för produktionen och arbetsmiljön. Vidare ges kunskap om hur informationsteknologin skall utformas för att uppfylla människans grundläggande behov och stimulera till utveckling. Speciellt behandlar kursen villkor för utformning av arbete inom processindustrin.

Innehåll

Kursen innhåller följande delar:

varseblivning, människans minnesystem, inlärning och inlärningsteorier, tänkande och problemlösning.

Människa-dator-interaktion.

Metoder för användbarhetsutvärdering.

Mänskligt felhanterande och riskanalys i automatiserade produktionssystem. Utformning av operatörsarbetsplats.

Ett större projekttarbete genomförs i kursen som innebär en teoretisk fördjupning och tillämpning inom något av ovanstående områden. Projektet genomförs på verkliga arbetsplatser i samarbete med framtida brukare av systemet.

Litteratur

Donald Norman: The design of everyday things.

Jonas Löwgren: Human-computer interaction.

Ytterligare material utdelas vid föreläsningarna.