ARBETE-MÄNNISKA-TEKNIK, PROJEKT FÖR MMAM 031

Project - Working Environment

Antal poäng: 4.0. Valfri för: M4. Kursansvarig: Gerd Johansson Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs godkänt betyg på Arbete-människa-teknik. Prestationsbedömning: Skriftlig och muntlig rapportering ligger till grund för betygsättningen. Obligatoriska moment: handledda projektövningar, muntlig redovisning, skriftlig rapport.

Målbeskrivning

Kursen syftar till att ge en fördjupad förmåga att identifiera och lösa arbetsvetenskapliga problem och att med utgångspunkt från arbetsvetenskapliga rön kunna planera produkter och/eller produktionssystem så att en god arbetsmiljö erhålles. Kursen syftar också till att träna eleven i utredningsarbete och projektledning.

Innehåll

Kursens innehåll anpassas efter elevernas tidigare val och inriktning.

Övningsobjekt väljs och projektplaner läggs upp så att tidigare kunskaper i arbetsmiljöteknik tillämpas och fördjupas. I samförstånd med annan institution kan projektet nära anknyta till verksamheten vid denna. Obligatoriska studieresor för inventeringar och miljöstudier.

Litteratur

Bestäms efter projektets innehåll