ARBETSORGANISATION FÖR VMAM 022

Work Organization

Antal poäng: 3.0. Valfri för: V3. Kursansvarig: Lars-Göran Swensson Förkunskapskrav: Arbete-Människa-Teknik för V. Prestationsbedömning: Tentamen är skriftlig. Poängsumman av tentamen och projektarbete bestämmer slutbetyget. Obligatoriska moment: introduktionsföreläsning, handledda projektövningar inklusive studiebesök, skriftlig projektrapport, muntlig presentation av projket.

Målbeskrivning

Kursen syftar till att ge förståelse för hur industriellt arbete byggs upp, fördelas och samordnas med särskild hänsyn till människans behov och villkor. Centralt i kursen är arbetets och det tekniska produktionssystemets utformning och ömsesidiga anpassning under samtidigt beaktande av betingelser för produktivitet och arbetstillfredsställelse. Till ämnet hör kombinationer av sociala och tekniska aspekter, dels vid förändringar i befintliga, dels vid utformning av nya produktionssystem.

Innehåll

Arbetsorganisatoriska teorier ur produktionstekniskt och beteendevetenskapligt perspektiv. Kort historik och trolig utveckling av arbetsorganisationen. Arbetsutformningens beteendevetenskapliga grunder. Gruppteori. Ledarskap och arbetsmiljö. Analysmetoder. Förändringsstrategier. Utformning av arbetsorganisation. Under praktikfallet tillämpas teorimomenten i industrimiljö.

Litteratur

Jan-Erik Rendahl: Att förändra och leda morgondagens arbete.

Produktions- och arbetsorganisation. Utdrag ur Arbete Människa Teknik. Arbetarskyddsnämnden 1994