EXPONERINGSKONTROLLKYM 021

Exposure Control

Antal poäng: 5.0. Valfri för: K4Mi. Kursansvarig: Gunnar Skarping. Gunnar.Skarping@ymed.lu.se Förkunskapskrav: Analytisk kemi AK Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen samt godkäng projektuppgift.

Målbeskrivning

Målet med kursen är:

Innehåll

Kursen är i huvudsak praktiskt inriktad och byggs upp kring ett projektarbete som omfattar provtagningstrategi, fältmässig provtagning och laboratorieanalys. Kursen behandlar vanligen förekommande provtagnings-, mät- och analysmetoder. Provtagnings- och analysmetoderna gäller oorganiska och organiska ämnen i gas- och partikelfas (damm, fibrer och mikroorganismer mm). Olika mätmetoders selektivitet, reproducerbarhet och begränsningar. Användning av statistiska metoder för bedömning av analysresultatens kvalitet och för val av mätstrategi. I projektarbetet kommer instrumentkalibrering samt hantering och skötsel av provtagnings-, mät- och analysutrustning att behandlas.

Litteratur

meddelas senare