EKOLOGISK PROCESSMODELLERINGKTE 160

Ecological Modelling

Antal poäng: 5.0. Valfri för: K4Mi. Kursansvarig: Per Warfvinge. Per.Warfvinge@chemeng.lth.se Förkunskapskrav: Matematik AK, Miljökemi. Rekommenderade förkunskaper: Programmering. Prestationsbedömning: Godkända övningsuppgifter samt muntlig tentamen. Övrigt: Antalet kursdeltagare är begränsat.

Målbeskrivning

Målet för kursen är att studenterna skall utveckla sin förmåga att självständigt bygga och kritiskt värdera matematiska modeller för naturliga system såsom sjöar och mark.

Innehåll

Kursen bedrivs enligt PBL-metodik. Fallen behandlar aktuella miljöproblem såsom försurning, övergödning, kvävemättnad, global klimatförändring och förorening av grundvatten.

Litteratur

Referensitteratur.