PROCESSRISKANALYSKTE 131

Loss Prevention

Antal poäng: 5.0. Valfri för: K4Mi, K4Pd, K4Pk. Kursansvarig: Hans T. Karlsson. Hans.Karlsson@chemeng.lth.se Rekommenderade förkunskaper: Kemisk teknologi AK och Programmering. Prestationsbedömning: skriftlig tentamen. För erhållande av slutbetyg krävs godkända beräkningsuppgifter.

Innehåll

Kursen belyser moderna arbetsmetoder och beräkningsprocedurer för identifiering, analys och minimering av risker, samt mekanismer och beräkningsmetoder för skadeförlopp inom kemisk processindustri.

Säkerhetsgranskning, riskkemikalier och riskprocesser. Tillförlitlighet: Komponentfel. Felmekanismer på utrustning under dess livscykel. Logiska processdiagram. Riskanalys: Checklistor, indexmetoder, HazOp och felträdsanalys. Konsekvensanalys: Haverier. Utsläpp, utströmning och spridning av gaser och vätskor. Brand och explosion. Skenande reaktorer. Värdering och minimering av risker: Riskacceptans. Risk-/nyttaanalys. Skydds- och säkerhetssystem. Drift och underhåll av processer. Systemlösningar. Katastrofer: Fallstudier. Katastrofplanering

Problemlösning i anslutning till teoriavsnitten. Obligatoriska datorbaserade beräkningsuppgifter.

Litteratur

Karlsson, H.T.: Processriskanalys, LTH, 1997. Karlsson, H.T.: Uppgifter i processriskanalys, 1997.