FÖRPROJEKTERING AV KEMISKA PROCESSERKTE 120

Feasibility Studies on Industrial Projects

Antal poäng: 8.0. Valfri för: K4Pd, K4Pk, K4Po. Kursansvarig: Hans T. Karlsson. Hans.Karlsson@chemeng.lth.se Rekommenderade förkunskaper: Kemisk teknologi AK, Kemisk teknologi, projekteringsmetodik. Prestationsbedömning: för betyg godkänd fordras deltagande i förelagda obligatoriska övningsuppgifter med godkänt resultat. Slutbetyget ges i skalan Godkänd - Icke godkänd.

Målbeskrivning

Kursen skall ge en praktisk tillämpning av förprojekteringsmetodik på en industriell kemisk process.

Innehåll

Övningarna omfattar teknisk, marknadsmässig och ekonomisk bearbetning av ett förprojekt eller lämplighetsanalys t.ex. avseende upptagning av ny tillverkning. Redogörelse för projekteringsarbetets fortskridande genom föredragningar samt redovisning av erhållna resultat i skriftliga rapporter. Del av undervisningen förlägges till aktuella industriföretag genom obligatorisk studieresa.