POLYMERKEMIKTE 080

Polymer Chemistry

Antal poäng: 5.0. Valfri för: K4Lä, K4Ma, K4Pk. Alternativobligatorisk för: K4Po. Kursansvarig: Bengt Wesslén. Bengt.Wesslen@polymer.lth.se Rekommenderade förkunskaper: Kemisk teknologi AK, Process- och Polymerteknologi och Fysikalisk kemi, allmän kurs. Prestationsbedömning: skriftlig tentamen. Övrigt: Antalet kursdeltagare är begränsat.

Målbeskrivning

Kursen skall ge de specialkunskaper som fordras för att kunna tillgodogöra sig modern polymerkemisk litteratur och för att kunna delta i kemiskt inriktat forsknings- och utvecklingsarbete inom polymerframställande och polymeranvändande industri.

Innehåll

Kursen omfattar polymerisationsprocesser - polymerisationsmekanismer, kinetik och teknisk utformning, polymerlösningars fysikaliska kemi, karaktärisering av polymerer, nedbrytning och stabilisering.

Litteratur

Cowie, J.M.G.: Polymers: Chemistry & Physics of Modern Materials, 2nd ed., Blackie, 1991. Laborationskompendium. Problemsamling och annat material som tillhandahålles vid avdelningen.

Ev ändring av kurslitteratur meddelas senast tre månader före kursstart.