BIOKEMISK REAKTIONSTEKNIKKTE 071

Biochemical Reaction Engineering

Antal poäng: 5.0. Valfri för: K4Bt. Kursansvarig: Hans T. Karlsson. Hans.Karlsson@chemeng.lth.se Rekommenderade förkunskaper: Programmering och Kemisk teknologi AK. Prestationsbedömning: skriftlig tentamen. För erhållande av slutbetyg krävs godkända obligatoriska moment. Övrigt: Antalet kursdeltagare är begränsat.

Innehåll

Kursen behandlar de biotekniska reaktorernas verkningssätt och visar hur dimensioneringsberäkningar utföres för dessa reaktortyper.

Grundläggande masstransport. Analys av yttre och inre masstransport i mikrobiella och enzymatiska system. Reaktorberäkningar för mikrobiella och enzymatiska system med ideala reaktormodeller. Strömnings- och blandningsförhållanden i biotekniska reaktorer. Icke ideala reaktormodeller för biotekniska reaktorer.

Problemlösningar i anslutning till föreläsningskursen. Obligatorisk del omfattande bearbetning i grupp av beräkningsuppgifter samt inlämningsuppgifter.

Litteratur

Karlsson, H.T,: Biochemical Reaction Engineering, 1997.