KEMISK REAKTIONSTEKNIKKTE 061

Chemical Reaction Engineering

Antal poäng: 5.0. Alternativobligatorisk för: K4Pd, K4Pk. Kursansvarig: Anges senare Förkunskapskrav: Processberäkningar och Kemisk teknologi AK. Rekommenderade förkunskaper: Programmering och Processreglering. Prestationsbedömning: skriftlig tentamen tillsammans med poängbedömning av gruppuppgifterna. Övrigt: Antalet kursdeltagare är begränsat.

Innehåll

Kursen behandlar processteknik och reaktionsteknik. Tonvikt läggs på en systemtekniskt inriktade metodik baserad på matematiskt modellbygge, analys av modellens egenskaper och simulering. Reaktionsteknik som studeras är heterogena reaktionssystem, gas-fast fas, gas-vätska och vätska-biologiskt material och tillhörande reaktorproblem, såsom dynamik, dimensionering och design.

Litteratur

Froment & Bischoff, Chemical Reactor Analysis and Design, 2nd ed, Wiley 1990. B. Nilsson: Process System Engineering (Kompendium)