INDUSTRIELLA PROCESSERKTE 056

Industrial Processes

Antal poäng: 5.0. Valfri för: K4Pd. Alternativobligatorisk för: K4Pk. Kursansvarig: Arne Andersson. Arne.Andersson@chemeng.lth.se Rekommenderade förkunskaper: Kemisk teknologi AK Prestationsbedömning: skriftlig tentamen, muntlig och skriftlig redovisning av industrilaborationer. Övrigt: Antalet kursdeltagare är begränsat.

Målbeskrivning

Kursen syftar till att ge en överblick över vilka faktorer som styr val och utformning av industriella kemiprocesser med hänsynstagande till teknikens status, miljöfaktorer, ekonomi samt konkurrenssituationen för råvaror och processer.

Innehåll

Föreläsningarna behandlar valda delar av oorganisk och organisk kemiproduktion, petroleumraffinaderiprocesser och processer för emissionsbegränsning. Industrilaborationer och simuleringsuppgifter genomförs i anslutning till industribesök.

Produktionsprocesser inom följande områden behandlas i kursen: syntesgas, ammoniak, salpetersyra, svavelsyra, formalin, n-butylaldehyd, hydrogenering, oljeraffinering, avsvavling, katalytisk krackning, syntetiska bränslen, framställning av aromatiska kolväten, samt teknik för avgasrening.

Litteratur

Kompendier, artiklar och valda delar av läroböcker.