KATALYS, AKKTE 054

Catalysis, Basic Course

Antal poäng: 2.0. Valfri för: K4Pd. Kursansvarig: Arne Andersson. Arne.Andersson@chemeng.lth.se Rekommenderade förkunskaper: Kemisk teknologi, allmän kurs. Prestationsbedömning: skriftlig tentamen. Övrigt: Endast en av kurserna KTE054 och KTE055 kan ingå i examen.

Målbeskrivning

Kursen syftar till att ge teoretisk inblick i heterogena katalysatorers användande, verkningssätt och karaktärisering med fysikaliska metoder.

Innehåll

Introduktion till heterogen katalys. Definition av begrepp. Adsorption på fasta ytor, adsortionsisotermer och kinetiska uttryck. Genomgång av några olika katalysatortyper och katalysatorfunktioner. Metoder för karaktärisering av katalysatorer, ytor och reaktionsdelsteg.

Litteratur

Campbell, I.M.: Catalysis at Surfaces, Chapman & Hall, London, 1988.