ORGANISK KEMI, FK, LÄSKURSKOK 021

Organic Chemistry, Advanced Course, Theory

Antal poäng: 5.0. Valfri för: K4Bi, K4Pk, K4Po. Kursansvarig: Göran Magnusson. Goran.Magnusson@orgk2.lth.se Förkunskapskrav: Organisk kemi AK. Rekommenderade förkunskaper: Fysikalisk kemi AK. Prestationsbedömning: Skriftlig eller muntlig sluttentamen beroende på antalet kursdeltagare.

Målbeskrivning

Kursen avser att ge fördjupade teoretiska kunskaper i modern organisk kemi.

Innehåll

Reaktionsläran ges en grundligare genomgång och modern syntesmetodik och reagens behandlas urförligt. Planering av flerstegssynteser med optimering av reagensval och -betingelser ingår som ett viktigt moment. Kursen är identisk med teoridelen av Organisk kemi, Fortsättningskurs (KOK 020).

Litteratur

Carey, F.A.; Sundberg, R.J.: Advanced Organic Chemistry, 3:e uppl., Plenum Press, New York and London, 1990. Kompendium: Organisk kemi, fortsättningskurs. Warren, S.: Designing Organic Syntheses, John Wiley, New York, 1993.