ORGANISK KEMI, AKKOK 011

Organic Chemistry, Basic Course

Antal poäng: 8.0. Obligatorisk för: K2. Kursansvarig: Ulf Nilsson. Ulf.Nilsson@orgk2.lth.se Prestationsbedömning: sluttentamen, som omfattar hela kursinnehållet, är skriftlig.

Innehåll

Kursen avser att ge grundläggande kunskaper om kolföreningarnas uppbyggnad och geometri, de funktionella gruppernas egenskaper och reaktioner samt de viktigaste reaktionsmekanismerna. Vidare ger kursen elementära kunskaper om den organiska kemins nomenklatur. Dessa moment kommer att diskuteras och tränas med ett antal obligatoriska övningar.

Laborationerna exemplifierar några vanliga reaktionstyper och syntesmetoder och avser att ge eleverna elementära färdigheter i organisk-kemisk laboratorieteknik och därmed sammanhängande miljö- och säkerhetsåtgärder. I samband med laboratoriearbetet kommer NMR- och IR-spektroskopi att utnyttjas för strukturbestämning av reaktionsprodukterna.

Litteratur

Solomons, T.W.G.: Organic chemistry, 5:e uppl., Wiley 1992. Rekommenderad läsning: Kitson, T.M.: Organic Chemistry. A Guide to Common Themes, Arnold 1988. Kompendier: Säkerhetsföreskrifter; Nomenklaturregler och substanskatalog; Laborationer i organisk kemi.