PROJEKTKURS I LIVSMEDELSVETENSKAPKLT 030

Project course in Food Science

Antal poäng: 8.0. Valfri för: K4Li. Kursansvarig: Björn Sivik, Björn Bergenståhl, Petr Dejmek, Christian Trägårdh Förkunskapskrav: Livsmedelsvetenskap, Teknisk mikrobiologi Prestationsbedömning: muntlig och skriftlig redovisning. Slutbetyg ges i skalan Godkänd - Icke godkänd.

Målbeskrivning

Att fördjupa ämnesspecifika kunskaper i livsmedelsteknologi och livsmedelsteknik genom att genomföra ett utvecklingsprojekt från ide till prototyp. Målet är att få en övergripande och djup förståelse för metodik och avvägningar för livsmedelsindustriell produktutveckling.

Innehåll

Kursens projektarbetsdel skall ske i stegen innovationsprocess-planering-litteratursökning-laborativt arbete-utvärdering-rapportering. Multivariat analys, experimentell design och sensorik skall ingå som obligatoriska moment i kursen. I kursen ingår också en serie studiebesök med uppgift att orientera teknologerna i olika industriers förutsättningar och metodik.

Litteratur

Esbensen, K, Schönkopf, S. och Midgaard, T. Multivariate analyses in practice, Camo A/S 1996

Referenslitteratur tillhandahålls