LÄKEMEDELSFORMULERING, PROJEKTKLG 030

Drug formulation, Project

Antal poäng: 8.0. Valfri för: K4Lä. Kursansvarig: professor Björn Bergenståhl. Bjorn.Bergenstahl@livsteki.lth.se Förkunskapskrav: Läkemedelsinriktningens obligatoriska kurser eller motsv. Prestationsbedömning: Slutbetyg ges i skalan Godkänd- Icke godkänd. För betyget Godkänd krävs aktivt deltagande, godkänd muntlig och skriftlig redovisning av projekets samtliga delar.

Innehåll

Kursens ena syfte är att träna teknologen i projektarbetets metodik (målformulering, "brain storming", prioritering, arbetsfördelning, muntlig och skriftlig redovisning mm).

Det andra syftet är att träna teknologen i att använda förvärvade eller söka nya kunskaper för att kunna lösa ett formulerings- och/eller produktionsproblem. Problemet skall vara allsidigt utformat så att det kräver insats från flera olika kunskapsområden - kemi, teknik och biologi. Strävan är att projektgruppen är så sammansatt att elever med olika förkunskaper, t ex inom partikelteknologi, apparatteknik, mikrobiologi, yt- och kolloidkemi, polymerteknologi, biomedicin m m kan rymmas inom gruppen. Typiska ingenjörsämnen som statistik och reglerteknik skall ingå som en naturlig del i varje projekt.

Kursen kommer troligtvis att bedrivas i formen PBL med handledare från flera olika ämnen. Det är kursledningens strävan att så långt som möjligt utnyttja problemställningar tagna direkt från läkemedelsindustrin och att personer med anknytning till industrin tar aktiv del i handledningen av eleverna.

Litteratur

Aulton: Pharmaceutics - The Science of Dosage Form Design, Churchill-Livingstone, 1988 (Reprinted 1992). Material som utdelas under kursens gång.