FÖRDJUPNINGSKURS I ETT ELLER FLERA ÄMNENKKK 000

Advanced course in one or more subjects

Antal poäng: 10.0. Valfri för: K4. Kursansvarig: Behörig lärare i samråd med utbildningsledaren. Olle.Holst@biotek.lu.se Förkunskapskrav: Grundkurs i motsvarande ämne(n) Prestationsbedömning: Skriftlig rapport, muntlig redovisning. Övrigt: Underviningens omfattning: 10 veckor. Självstudietid: 5 veckor Webbsida http://www.lth.se

En plan för arbetet skall upprättas i samarbete med utbildningsledaren före starten.

Målbeskrivning

Att fördjupa ämnesspecifika kunskaper i ett eller- tvärveteskapligt - i flera ämnen.

Innehåll

Handledda självständiga litteraturstudier via databaser och bibliotek, handlett självständigt laborativt arbete i nära anslutning till pågående forskningsprojekt, skriftlig rapportering på svenska eller engelska enligt standard från inernationellt granskade tidskrifter samt muntlig rapportering vid offentligt annonserat seminarium på svenska eller engelska.

Litteratur

Vetenskapliga originalartiklar med anknytning till det laborativa arbetet.