BIOTEKNIK, PROJEKTERINGKBT 041

Biotechnology, Process and Plant Design

Antal poäng: 6.0. Valfri för: K4Bt. Kursansvarig: Olle Holst. Olle.Holst@biotek.lu.se Förkunskapskrav: Bioteknik och Industriell ekonomi GK. Prestationsbedömning: skriftlig och muntlig rapport. Slutbetyg ges i skalan Godkänd - Icke godkänd.

Målbeskrivning

Att ge förtrogenhet med de metoder och beräkningsmodeller som tillämpas vid projektering av biotekniska processer och anläggningar.

Innehåll

Marknadsanalys. Teknisk och ekonomisk bearbetning av projekt inom den biotekniska industrin. Teknikvärdering: flödesbalanser, samt utformning och dimensionering av processer. Ekonomisk analys: uppskattning av kapital- och driftkostnader. Investerings- och betalningsflödeskalkyler. Projektvärdering. Projekt genomförs vanligen i samarbete med bioteknisk industri eller kemisk och livsmedelsteknisk industri som utnyttjar biotekniska processteg.

Litteratur

Karlsson, Hans T.: Projekteringsmetodik, Kemisk teknologi, LTH.