BIOKEMI, AKKBK 010

Biochemistry, Basic Course

Antal poäng: 4.0. Obligatorisk för: K2. Kursansvarig: Per-Olof Larsson och Mats-Olle Månsson.Per-Olof.Larsson@tbiokem.lth.se Prestationsbedömning: skriftlig tentamen. Webbsida http://www.tbiokem.lth.se/Biokemi%20AK.html

Målbeskrivning

Kursens mål är att ge basala kunskaper om cellens beståndsdelar och hur dessa samverkar. I kursens tillämpade del är målet att ge en inblick i bioteknikens möjligheter.

Innehåll

Kursen behandlar cellens uppbyggnad samt struktur, funktion, syntes och nedbrytning av biologiska makromolekyler (proteiner, nukleinsyror, kolhydrater och lipider). Vidare behandlas enzymatisk katalys och intermediär metabolism, inklusive fotosyntes. Genteknikens metoder och möjligheter belyses. Den tillämpade delen omfattar användning av enzymer och celler i tekniska tillämpningar. Laborationen omfattar upprening av laktat dehydrogenas fråm oxhjärta.

Litteratur

Stryer, Lubert: Biochemistry, W.H. Freeman&Co, San Francisco, 1995, uppl. 4. Kompendium i tillämpad biokemi.