BIOLOGI FÖR KKBI 010

Biology

Antal poäng: 3.0. Obligatorisk för: K4Mi . Valfri för: K4Lä. Kursansvarig: Anders Lundquist, Anders.Lundqvist@zoofys.lu.se Förkunskapskrav: Biokemi AK. Prestationsbedömning: skriftlig tentamen. Övrigt: Antalet kursdeltagare är begränsat.

Målbeskrivning

Kursen ska ge inblick i valda delar av grundläggande djurfysiologi och växtfysiologi.

Innehåll

Djurorganismens uppbyggnad och funktioner med tonvikt på fysiologiska mekanismer. En översikt ges av funktionerna hos olika organsystem, t. ex. nervsystemet, rörelseapparaten, cirkulationssytemet, andningsorganen och njurarna. Vissa farmakologiska tillämpningar kommer att belysas.

Växternas anatomi och fysiologi med inriktning på vatten- och näringsupptag, transport, fotosyntes, utveckling och rörelser. Vissa tillämpningar inom hortikultur och agrikultur kommer att belysas.

Litteratur

Curtis, H and Barnes, N S: Biology (5:e upplagan, Worth, New York, 1989) samt utdelade kompendier.