MATEMATISK STATISTIK AK FÖR V OCH LFMS 032

Mathematical Statistics, Basic Course

Antal poäng: 5.0. Obligatorisk för: L2, V2. Kursansvarig: Björn Holmquist (bjorn@maths.lth.se) Rekommenderade förkunskaper: Matematik, grundkurs Prestationsbedömning: Skriftligt prov. För slutbetyg fordras godkända laborationer. Webbsida http://www.maths.lth.se/matstat/kurser/fms032

Eftersom datorprogrammet Matlab används i kursens laborationer vill vi starkt rekommendera den valfria introduktionen i Matlab som ges omedelbart före kursstart.

Målbeskrivning

Syftet med kursen är att ge förmåga att med statistiska metoder beskriva,

förstå och analysera variation så som den uppträder vid konstruktion och

utvecklingsarbete.

Innehåll

Väntevärde och varians, normalfördelning, binomialfördelning och andra viktiga fördelningar för mätningar och frekvenser. Dataanalys.

Statistisk inferens: punktskattning, intervallskattning och hypotesprövning.

Metoder för normalfördelade observationer.

Approximativa metoder grundade på normalfördelning. Jämförelser mellan väntevärden, spridningar och fördelningar. Skattning av felkvot.

Sambandsanalys och kalibrering. Begrepp och metoder vid kvalitetskontroll.

Toleranser. Speciellt kommer tillämpningar inom V- och L-programmen att beaktas.

Litteratur

Blom, G.: Sannolikhetsteori och statistisk teori med tillämpningar, Lund 1989.

Matematisk statistik för M och V, kompletteringar och tillämpningar, Lund 1996.