MATEMATISK STATISTIK, AK FÖR E OCH DFMS 021

Mathematical Statistics, Basic Course

Antal poäng: 5.0. Obligatorisk för: D2, E2. Kursansvarig: Anders Holtsberg, andersh@maths.lth.se Rekommenderade förkunskaper: Matematik AK. Prestationsbedömning: Skriftligt prov. För slutbetyg fordras godkända laborationer. Webbsida http://www.maths.lth.se/matstat/kurser/fms021

Målbeskrivning

Syftet med kursen är att ge förmåga att använda och konstruera modeller för slumpmässiga fenomen, och utifrån dessa ge kunskap om dataanalys och grundläggande statistiska metoder.

Innehåll

Dataanalys. Beskrivande statistik. Sannolikhetsaxiomen. Betingad sannolikhet, oberoende händelse. Stokastiska variabler och funktioner av sådana. Väntevärde. Normalfördelningen, binomialfördelningen och andra viktiga sannolikhetsfördelningar. Betingade fördelningar och betingade väntevärden. Punktskattningars egenskaper. ML-metoden och MK-metoden. Principer för intervallskattning och hypotesprövning. Metoder för normalfördelade observationer. Approximativa metoder grundade på normalfördelning. Chi-två-test, korrelation. Linjär univariat och multipel regression. Särskilt kommer tillämpningar inom elektroteknik och datateknik att beaktas.

Litteratur

Blom, G.: Sannolikhetsteori med tillämpningar, Lund 1984.

Blom, G & Holmquist, B.: Statistikteori med tillämpningar, Lund 1998.