MILJÖKUNSKAP, FKFMI 020

Environmental Studies, Extended Course

Antal poäng: 3.0. Valfri för: BI2, V4. Kursansvarig: Eva Leire Rekommenderade förkunskaper: Miljökunskap AK eller Teknisk miljövetenskap. Prestationsbedömning: uppsatserna betygssättes. Tentamen är muntlig och/eller skriftlig beroende på examinators bedömning. Slutbetyg baseras på såväl uppsats- som tentamensbetyg.

Målbeskrivning

Undervisningens mål är att utveckla elevens förmåga att kritiskt analysera och bedöma den tillämpade teknikens möjligheter, begränsningar och miljöproblem.

Innehåll

Kursen förutsätter grundläggande kunskaper inom miljöområdet.

Kursen är projektorienterad. Temat, som varierar år från år, utgöres av konkreta miljövårdsproblem/tekniska system eller företeelser i samhället. Avsikten med samtliga kursmoment är att, genom tillämpning på det utvalda problemkomplexet, visa hur man metodiskt kan angripa olika problemdelar med utgångspunkt från samhällets övergripande mål vad gäller hushållning med miljön och naturresurserna.

Undervisningen består i:

Föreläsningarna belyser olika delar av det aktuella problemområdet. Vissa föreläsningar kan ersättas med seminarier.

Övningar, som är obligatoriska och omfattar dels uppsatsförfattande, dels uppsatsseminarier. Övningarna ger eleverna möjlighet att dels genom litteraturstudier, dels genom eget fältarbete fördjupa sig i olika delproblem inom ramen för kursens tema. Under uppsatsseminarierna ska varje författare presentera och opponera på någon annan uppsats. Uppsatserna betygsätts varvid vikt läggs såväl vid innehåll som utformning och presentation.

Litteratur

Litteratur väljes med hänsyn till kursens tema och redovisas i kursprogram.