KVANTKAOSFMF 160

Quantum chaos

Antal poäng: 5.0. Valfri för: F4. Kursansvarig: Universitetslektor Sven Åberg Förkunskapskrav: Kvantmekanik AK (FMF020) Prestationsbedömning: Muntlig tentamen. Webbsida http://www.matfys.lth.se/~sven/kvantkaos-kurs.html

Kursen kan komma att ges på engelska.

Målbeskrivning

Kursen avser att ge en inblick i det nya forskningsområdet kvantkaos, dvs hur ett klassiskt kaotiskt system uppför sig i sin kvantmekaniska version. Ämnet är helt tvärvetenskapligt med tillämpningar bl a inom nanometerfysiken, kärnfysiken, atom- och molekylfysiken.

Innehåll

Klassisk mekanik versus kvantmekanik. Biljarder i klassisk mekanik och kvantmekanik. Tillämpning: Elektroners transportegenskaper i nanometerstrukturer. Random matrix teori. Bohigas hypotes. Statistiska mått på kaos. Beskrivning av kvantspektra med hjälp av klassiska periodiska banor. Skalstruktur i atomkärnor, kluster av atomer och i s.k. quantum dots. Väteatomen i starkt magnetfält. Primtal och Riemanns zeta-funktion. Koexistens mellan kaos och ordning. Kaos i mångpartikelsystem: Exiterade atomkärnor. Diffusion i kvantmekaniken. Kaos-assisterad tunnling. Kvantmekaniskt undertryckande av klassiskt kaos: "Kicked rotor".

Externa experter deltar som gästföreläsare om totalt ca 4 timmar.

Litteratur

Kompendium och stenciler.