RELATIVITETSTEORIFMF 060

Theory of Relativity

Antal poäng: 2.0. Valfri för: E2, F2. Kursansvarig: universitetslektor Sven Åberg. Rekommenderade förkunskaper: Partikeldynamikens grundbegrepp. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Hjälpmedel vid skriftlig tentamen (4 tim, problem och någon teoriuppgift): tabell (ex TEFYMA), räknedosa.

Målbeskrivning

Kursen avser att ge den studerande kunskaper om den speciella relativitetsteorins grunder, viktigaste kinematiska och dynamiska konsekvenser samt tillämpningar i högenergifysik och elektromagnetism. Han ska kunna förklara fundamentala samband och lösa enkla problem inom kursens område.

Innehåll

Michelsonförsöket och Einsteins postulat. Samtidighetsbegreppet. Lorentztransformationen och enkla konsekvenser: längdkontraktion och tidsdilatation, sammansättning av hastigheter, Dopplereffekt. Egentid och klockparadoxen. Fyrdimensionell formulering, rum-tiden, 4-vektorer. Partikeldynamik: relativistisk rörelsemängd och massa, energi och kraft. Ekvivalens mellan massa och energi. Transformationsegenskaper och konserveringslagar med tillämpning på partikelreaktioner. Magnetfältet som en relativistisk effekt. Lorentzkraft och fälttransformationer.

Litteratur

Nilsson, S.B.: Relativitetsteori. Kompendium, Lund 1979. Kap. 1-7.