MATEMATISK FYSIK FKFMF 000

Mathematical physics, advanced courses

Antal poäng: 5.0. Valfri för: F4. Kursansvarig: Professorer eller lektorer vid avdelningen. Prestationsbedömning: Normalt muntlig tentamen. Övrigt: Antal poäng: 3-6. Undervisningens omfattning: normalt 28 tim föreläsningar. I vissa kurser datorlaborationer. Självstudietid: 100-130 tim.

Målbeskrivning

Avdelningens ambition är att ge två till tre kurser per år. Dessa kurser behandlar både aktuella forskningsområden inom fysiken och grundläggande etablerade teorier. Det är vår avsikt att dessa kurser ska ge en inblick i den aktuella forskningen inom teoretisk fysik. En del föreläsningar kan komma att ges av inbjudna gästföreläsare. Vid bestämning av kursinnehållet tas hänsyn till de studerandes önskemål.

Innehåll

Följande kurs ges normalt varje år:

Kärnstrukturteori (FMF 120)

Exempel på andra kurser (ges ej normalt varje år):

Tillämpade partiella differentialekvationer (FMF 100)

Astrofysik (FMF 110)

Kvantfältteori (FMF 140)

Kvantkaos (FMF160)

Information om vilka kurser som ges fås på matematisk fysiks hemsida:

http://www.matfys.lth.se