MEKANIK FÖR I, GKFME 090

Engineering Mechanics, basic course

Antal poäng: 5.0. Obligatorisk för: I2. Kursansvarig: Univ. lektor Niels J. Sörensen, Univ. adj. Ebbe Lundgren Prestationsbedömning: Inlämningsuppgift (2p) och skriftlig tentamen (3p). Webbsida http://www.lth.se

Målbeskrivning

Denna kurs har som mål

Innehåll

Statik: Krafter, moment och kraftsystem. Likvärdiga kraftsystem. Jämvikt och friläggning. Tillämpningar av jämviktsekvationerna på materiella kroppar och delkroppar. Fördelade krafter. (Masscentrum, tyngdpunkt (3D), hydrostatik (2D), balkar (linor, kablar) (ID)). Friktion.

Dynamik: Kinematik för partiklar (allmänt) och stela kroppar (i planet). Kinetik för partiklar, partikelsystem (allmänt) och stela kroppar (i planet).

Litteratur

Prel. : J. L. Merian & L. G. Kraige: Engineering Mechanics, Vol 1 Statics, Vol 2 Dynamics, Wiley, 4th ed. samt kompletterande material för inledande kursmoment och datorövningar.