MEKANIK, GRUNDKURS FÖR FFME 011

Engineering Mechanics, Basic Course

Antal poäng: 10.0. Kursansvarig: univ adj Ebbe Lundgren. Övrigt: Kursen indelas i två delkurser, del 1 och del 2.

Innehåll

Kursen är en inledande och grundläggande kurs i teknisk mekanik, vilken ger en grund för vidare studier i såväl teoretisk och tillämpad mekanik som i andra tekniska ämnen.

Kursmålen är att ge

- kännedom och förståelse om de allmänna grundläggande begreppen och sambanden för materiella system främst partiklar och stela kroppar.

- förtrogenhet i problemlösning inom statistik och dynamik för materiella kroppar.

- en indroduktion till den analytiska mekaniken och Lagrangés ekvationer.


Mekanik, grundkurs för F / Del 10195

Engineering Mechanics, basic course, part 1

Antal poäng: 5.0. Obligatorisk för: F1. Övrigt: Kursen ges av avdelningen för Mekanik

Innehåll

Statik: Moment- och kraftsystem i två och tre dimensioner. Jämvikt och friläggning. Snittkrafter och jämvikt för fackverk, balkar och ramar. Fördelade krafter, masscentrum och hydrostatik. Friktion. Virtuellt arbete, potentiell energi och stabilitet.

Dynamik: Newton´s lagar, kinematik och kinetik för partiklar i rät- och kroklinjig rörelse, naturliga och polära koordinater samt elastisk och oelastisk stöt.

Litteratur

J. L. Merian & L. G. Kraige: Engineering Mechanics, Vol 1 Statics, Vol 2 Dynamics, Wiley, 4th ed.


Mekanik, grundkurs för F / Del 20295

Engineering Mechanics, basic course, part 2

Antal poäng: 5.0. Obligatorisk för: F2. Övrigt: Kursen ges av avdelningen för Mekanik

Innehåll

Dynamik: Kinetik för partikelsystem. Roterande referenssystem. Generell stelkroppsrörelse i två och tre dimensioner med användning av impuls, impulsmoment och tröghetstensorn. Enkla svängningar.

Analytisk mekanik: Formulering av mekanikens ekvationer på skalär form, generaliserande koordinaler. Lagrangés ekvationer, Hamiltons princip, cykliska koordinater.

Litteratur

J. L. Merian & L. G. Kraige: Engineering Mechanics, Vol 2 Dynamics, Wiley, 4th ed.

Utdelat material i analytisk mekanik.